Projektpartner

Plattdüütsch

Dat Projekt „hanserouten.de“ is en Initiative vun dat Lännerzentrum för Nedderdüütsch un is tosamen mit dat Hansebüro Lübeck (Städtebund HANSE) und de Forschungsstelle för de Geschichte vun de Hanse und den Ostseeruum (FGHO) vun Mai bet Dezember 2021 entstahn.

Dat Lännerzentrum för Nedderdüütsch bedankt sik hartlich för de gode Arbeit tosamen.

Hochdeutsch

Das Projekt „hanserouten.de“ entstand aus der Initiative des Länderzentrums für Niederdeutsch und wurde in Zusammenarbeit mit dem Hansebüro Lübeck (Städtebund HANSE) und der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO) im Zeitraum Mai bis Dezember 2021 durchgeführt.

Das Länderzentrum für Niederdeutsch dankt sehr für die gute Zusammenarbeit!

English

The project „hanserouten.de“ originated from the initiative of the Länderzentrum für Niederdeutsch and was carried out in cooperation with the Hanseatic Office Lübeck (Städtebund HANSE) and the Research Center for the History of the Hanseatic League and the Baltic Sea Region (FGHO) in the period from May to December 2021.

The Country Center for Low German thanks very much for the good cooperation!

Scroll to Top